URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
  URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZAD GMINY BIAŁY DUNAJEC
Nowotarski Orange Światłowód w naszej gminie.

Nowotarski Orange Światłowód w naszej gminie.

    Orange Polska buduje sieć światłowodową na terenie gminy BIAŁY DUNAJEC, w...

  • Służba Przygotowawcza - zostań żołnierzem Rzeczypospolitej.

    Służba Przygotowawcza - zostań żołnierzem Rzeczypospolitej.

  • Odwołanie komunikatu o skażeniu wody dla odbiorców wody z miejscowości Biały Dunajec Dolny (ul. Jana Pawła II od nr 1 do 212 ,ul. Krajowe)

    Odwołanie komunikatu o skażeniu wody dla odbiorców wody z miejscowości Biały Dunajec Dolny (ul....

  • Nowotarski Orange Światłowód w naszej gminie.

    Nowotarski Orange Światłowód w naszej gminie.

 

 

Informacja Wójta Gminy Biały Dunajec

działając zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2015r poz. 1774 ze zmianami ) podaje do publicznej wiadomości że w dniach:

od 21.11.2016 r. do 12.12.2016 r.

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Biały Dunajec przy ulicy Jana Pawła II 312 w Białym Dunajcu, wywieszono wykaz informujący o przeznaczeniu do wynajmu lokali użytkowych znajdujących się w budynku położonym w Białym Dunajcu przy ul. Jana Pawła II 310.

 

 

 

Działając na podstawie art. 65 § 1 w związku z art. 155 postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z póź. zm.) przekazuję według właściwości od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu ul. Gorzkowska 30,  33-300 Nowy Sącz wniosek Pani Katarzyny Kotowicz (Przedsiębiorstwo Inżynieryjne "IMB - Podbeskidzie" Sp. z o.o. ul. Górny Bór 31A, 43-430 Skoczów).

 

Pełna treść ZAWIADOMIENIA znajduje się w załączniku w pliku PDF.

 

Czytaj więcej: Urząd Miasta Zakopane -...

 

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego.

 

Treść Obwieszczenia Wojewody Małopolskiego znajduje się w załączniku w pliku PDF.

 

Czytaj więcej: Obwieszczenie Wojewody...

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 1 sierpnia 2016 r. decyzji Nr 5/L/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak sprawy: WI-XI.746.1.4.2016.KS), na wniosek inwestora: Wójta Gminy Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 315, 34-425 Biały Dunajec, działającego przez pełnomocnika, Pana Roberta Dudę, adres do korespondencji: ul. M. Konopnickiej 11a, 34-436 Maniowy, dla inwestycji pn.: Rozbudowa drogi gminnej "Krajowe" wraz z umocnieniem odcinka koryta potoku "Krajowe", budową sieci wodociągowej oraz przebudową i rozbudową sieci uzbrojenia terenu w zakresie usunięcia kolizji z projektowanymi elementami drogi w miejscowości Biały Dunajec na działkach o numerach 11855/8, 12632/4, 12633/3 obr. 201 Biały Dunajec, j. ewid. Biały Dunajec.

 

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z przedmiotową decyzją (powołując się na znak sprawy: WI-XI.746.1.4.2016.KS) w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, pokój 64, ul. Basztowa 22.

 

Od przedmiotowej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Infrastruktury i Budownictwa za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Postawa prawna obwieszczenia - art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016.778).

 

 

 

Uprzejmie informujemy iż 25 kwietnia 2016 roku w poniedziałek o godzinie 10:00 odbędzie się posiedzenie wszystkich komisji.

 

 


SES1

mikro

 

METEO

logom

banerbiznes

2519

Porady Prawne

pomoc

Do Wynajęcia - Oferta

Wywóz Odpadów

Harmonogram

green2

ibuk

sowa

Gminy Partnerskie

 Gmina Sianów

sianow

 

Gmina Chrzypsko Wielkie

chrzypsko