URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
  URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZAD GMINY BIAŁY DUNAJEC

kal

EtnoFest w Gliczarowie Górnym, 11 sierpnia 2019 roku

EtnoFest w Gliczarowie Górnym, 11 sierpnia 2019 roku

  EtnoFest w Gliczarowie Górnym, 11 sierpnia 2019 roku   Mieszkańcy Wsi Gliczarów...

  • kal

  • ARENELLA - Firma poszukuje gruntów do dzierżawy pod farmy fotowoltaiczne.

    ARENELLA - Firma poszukuje gruntów do dzierżawy pod farmy fotowoltaiczne.

  • EtnoFest w Gliczarowie Górnym, 11 sierpnia 2019 roku

    EtnoFest w Gliczarowie Górnym, 11 sierpnia 2019 roku


Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013 poz.1235 ze zm.) Wójt Gminy Biały Dunajec podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się projektem dokumentu pn. „Plan gospodarki nisko emisyjnej gminy Biały Dunajec”.
Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. 2013 poz. 262).
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją, która jest wyłożona do wglądu w budynku Urzędu Gminy Biały Dunajec.  Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków na adres: Urząd Gminy Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 312, 34-425 Biały Dunajec, tel.: (18) 207 31 97 w godzinach pracy urzędu lub na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie 21 dni od daty niniejszego ogłoszenia. Uwagi i wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia (decyduje data wpływu).
Uwagi i wnioski zarówno te nadsyłane na piśmie (pocztą) i drogą elektroniczną powinny zawierać co najmniej imię i nazwisko wnoszącego uwagę lub wniosek oraz określenie jego adresu tj. nazwy miejscowości, ulicy, numeru domu i lokalu oraz kodu pocztowego. Adresem może być adres zamieszkania wnoszącego, adres do doręczeń lub siedziba wnoszącego uwagę lub wniosek. Uwagi i wioski wnoszone do Urzędu (w tym pocztą elektroniczną) niezawierająca imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu pocztowego wnoszącego (tzw. anonimy) pozostawia się bez rozpoznania. Formularz zgłaszania uwag i wniosków ukazują załącznik 1 do niniejszego ogłoszenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest wójt gminy Biały Dunajec.
Ponadto zawiadamia się o wystąpieniu do organów współdziałających tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie w sprawie odstąpienia obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu.

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie

 

Uprzejmie informujemy iż 17 października 2016 roku w poniedziałek o godzinie 10:00 odbędzie się posiedzenie wszystkich komisji.

 

 


SES1

mikro

 

METEO

logom

banerbiznes

2519

Porady Prawne

pomoc

Do Wynajęcia - Oferta

Wywóz Odpadów

Harmonogram

green2

ibuk

sowa

Gminy Partnerskie

 Gmina Sianów

sianow

 

Gmina Chrzypsko Wielkie

chrzypsko