URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
  URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZAD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 • 1 sierpień 2021 Mobilny Punkt Szczepień. Plebania przy kościele ul. Jana Pawła II

  1 sierpień 2021 Mobilny Punkt Szczepień. Plebania przy kościele ul. Jana Pawła II

 • Pismo w sprawie wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania.

 • Czyste Powietrze: Od 1 sierpnia przerwa w wydawaniu przez gminy zaświadczeń o dochodach z...

 

INFORMUJEMY, ŻE W WYNIKU ZAKOŃCZENIA PROCEDURY NABORU NA STANOWISKO DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA WYBRANA ZOSTAŁA PANI MAGDALENA JAROSZ ZAMIESZKAŁA W CZARNYM DUNAJCU.

 

PEŁNA TREŚĆ INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU W PLIKU PDF

 

 

W PRCESIE NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE DS. GOPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA W URZĘDZIE GMINY BIAŁY DUNAJEC DO NASTĘPNEGO ETAPU REKRUTACJI ZAKWALIFIKOWALI SIĘ NASTĘPUJĄCY KANDYDACI SPEŁNIAJĄCY WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE.

 

1. Pani Barbara Kasperek

2. Pani Magdalena Jarosz

 

 

Pełna treść informacji znajduje się w załączniku w pliku PDF.

 

 

WÓJT  GMINY  BIAŁY  DUNAJEC OGŁASZA  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY BIAŁY DUNAJEC 34-425 BIAŁY DUNAJEC, UL. JANA PAWŁA II 312

 

Stanowisko: inspektor/podinspektor ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

(nazwa stanowiska pracy)

 

I. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 312, 34-425 Biały Dunajec

 

II. Stanowisko pracy:

stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

 

III. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 • obywatelstwo polskie,
 • korzystanie z pełni praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

   publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • nieposzlakowana opinia.
 • wykształcenie średnie lub wyższe, preferowane kierunki: budownictwo, zagospodarowanie
  przestrzenne, instalacje sanitarne, ochrona środowiska, architektoniczne, administracja lub
      pokrewne o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na stanowisku,  
 • staż pracy: minimum 2 lata,
 • dobra znajomość przepisów prawa w zakresie wymaganym na stanowisku, w szczególności kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustaw: Prawo zamówień publicznych, o zagospodarowaniu przestrzennym, o samorządzie gminnym, o gospodarce komunalnej, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o drogach publicznych, prawo budowlane, a także przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

 

Czytaj więcej: WÓJT  GMINY  BIAŁY ...

 

ZARZĄDZENIE NR_22_2021 WÓJTA GMINY BIAŁY DUNAJEC Z DNIA 09 LUTEGO 2021 ROKU W SPRAWIE ZAMIESZCZENIA INFORMACJI O OGŁOSZENIU KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BIAŁYM DUNAJCU

 

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku w pliku PDF.

 

 

 

ZAKOŃCZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

DO DNIA 3 GRUDNIA WPŁYNĘŁY TRZY OFERTY SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA FORMALNE.

 

WÓJT  GMINY  BIAŁY  DUNAJEC OGŁASZA  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY BIAŁY DUNAJEC 34-425 BIAŁY DUNAJEC, UL. JANA PAWŁA II 312

 

Stanowisko: inspektor/podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych

(nazwa stanowiska pracy)

 

I. Nazwa i adres jednostki:

 

Urząd Gminy Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 312, 34-425 Biały Dunajec

 

II. Stanowisko pracy:

 

stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i zamówień
                                       publicznych.

 

III. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 • obywatelstwo polskie,
 • korzystanie z pełni praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

   publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • nieposzlakowana opinia.
 • wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym – preferowane kierunki
  związane zamówieniami publicznymi
 • co najmniej 1 roczne doświadczenie zawodowe w tym również zdobyte w organizacjach np.
    pozarządowych,
 • znajomość przepisów prawa niezbędnych do podjęcia pracy na stanowisku: ustawa

  o samorządzie gminnym, ustawa Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa Prawo
  zamówień publicznych,

- znajomość zagadnień z zakresu tworzenia projektów przygotowywania wniosków o dofinansowanie wdrażania projektów, zarządzania projektem, rozliczania i sprawozdawczości projektów poparte doświadczeniem kandydata,

- znajomość zasad funkcjonowania funduszy strukturalnych oraz krajowych funduszy pomocowych,

- podstawowa wiedza na temat programów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego,

 

IV. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 • umiejętność szybkiego uczenia się, kompleksowe (syntetyczne) myślenie,
 • elastyczność, mobilność, gotowość do pracy w terenie,
 • kreatywność, podejmowanie inicjatyw,
 • komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
 • bardzo dobra organizacja pracy, wysoka kultura osobista,
 • znajomość programów komputerowych mi.in pakiet biurowy Office,
 • znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem,
 • prawo jazdy kategorii min B, posiadanie samochodu osobowego z podpisaniem umowy na wykorzystanie go do celów służbowych.

V. Zadania wykonywane na stanowisku:

      - zadania w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych

 • Prowadzenie działań związanych z przygotowywaniem i rozliczaniem projektów i programów finansowanych ze środków unijnych i innych funduszy zewnętrznych oraz programów krajowych:
 • Bieżące monitorowanie dostępności funduszy umożliwiających pozyskiwanie środków pozabudżetowych krajowych i zagranicznych w tym Unii Europejskiej na realizację zadań Gminy,
 • Analiza możliwości finansowania projektów z programów europejskich i pozaeuropejskich ,
 • Pozyskiwanie i gromadzenie danych niezbędnych do właściwego opracowywania wniosków,
 • Przygotowywanie we współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Gminy, wniosków aplikacyjnych i koordynacja ich bieżącej obsługi,
 • Opracowanie merytoryczne opinii i załączników do wniosków o dofinansowanie,
 • Bieżąca obsługa projektów pod względem przepływu dokumentów
 • Prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej pozyskiwania funduszy od chwili przygotowania do rozliczenia w tym przygotowanie sprawozdań, wniosków o płatność, harmonogramów płatności,
 • Współpraca z odpowiednimi organami administracji rządowej i samorządowej, a także z sektorem społecznym i gospodarczym w celu uzyskania środków pozabudżetowych,
 • Monitorowanie trwałości realizowanych przez Gminę projektów
 • Inne zadania zlecone przez Kierownika Urzędu:
  zadania w zakresie zamówień publicznych:
 • Prowadzenie, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi, postępowań
  przetargowych, a w szczególności:
 • Zapewnienie zgodności realizowanych przez Urząd zamówień z ustawą Prawo zamówień   publicznych.
 • Prowadzenie dla Urzędu rejestru zamówień publicznych.
 • Prowadzenie, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi, postępowań
      przetargowych, a w szczególności:
 • przygotowanie projektów uchwały Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy celem
  udzielania zamówienia publicznego z określeniem trybu postępowania przetargowego   w      

zależności od charakteru i wartości zadania,

opracowywanie ogłoszeń do biuletynu zamówień publicznych, i BIP,

opracowywanie zaproszeń i wysyłanie ich do oferentów przy zapytaniu o cenę,
      negocjacjach z ogłoszeniem i bez ogłoszenia oraz przetargach ograniczonych,

 • opracowywanie i sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie  z      

ustawą  Prawo zamówień publicznych,

 • sporządzanie dokumentacji przetargowej,
 • uczestnictwo w pracach Komisji Przetargowej i jej obsługa,
 • sprawdzanie prawidłowości złożonych dokumentów wymaganych w materiałach
   przetargowych i zabezpieczenia wadium,
 • sporządzanie protokołów wraz z załącznikami z przeprowadzonych przetargów,
 • sporządzanie informacji o wyborze oferty oraz wysyłanie ich do wszystkich oferentów    biorących udział w przetargu oraz do biuletynu zamówień publicznych jeżeli przetarg   w nim ogłoszono,
 • dopilnowanie terminów umów i zwrotu wadium,
 • prowadzenie korespondencji i czynności w przypadku odwołań ,
 • prowadzenie rejestrów przetargów nieograniczonych, ograniczonych, zamówień

 „z wolnej ręki”, zapytania o cenę, negocjacji z ogłoszeniem i bez ogłoszenia oraz
  aukcji elektronicznych,

 • opisywanie rachunków i faktur, zakwalifikowanie ich pod dany tryb oraz niezwłoczne przekazywanie ich Skarbnikowi Gminy do realizacji,
 • kontrolowanie zamówień publicznych udzielanych „z wolnej ręki”,
 • przygotowywanie umów dla poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz prowadzenie ich  

ewidencji,

 • przygotowywanie dla potrzeb Rady Gminy i Wójta sprawozdań, ocen, analiz  i bieżących  

 informacji  o realizacji zadań prowadzonych w oparciu o ustawę    Prawo zamówień publicznych,

dokonywanie wyboru trybu zamówienia publicznego na podstawie określenia
      wartości zamówienia,

 • sporządzanie wniosków i przedkładanie do zatwierdzenia przez Wójta Gminy
  dotyczących przeprowadzenia zamówienia publicznego,
 • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji postępowania przetargowego,
 • prowadzenie rejestru umów zleceń i o dzieło zawieranych z osobami nie będącymi
  przedsiębiorcami
 • udzielanie pomocy gminnym jednostkom organizacyjnym w zakresie organizowania
  przetargów, w szczególności poprzez opracowywanie projektów dokumentów wzorcowych celem uprawnienia procedur przetargowych

VI. Informacja o warunkach pracy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • wymiar czasu pracy - 1 etat,
 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób

niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018

r. poz. 136), wynosi mniej niż 6 %/.

VII. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru, opatrzony własnoręcznym podpisem
 • życiorys (CV), opatrzony własnoręcznym podpisem
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, (wzór kwestionariusza,

  zgodnie z załącznikiem), opatrzony własnoręcznym podpisem,

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy,

  zaświadczenia o zatrudnieniu);

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności (kursy specjalistyczne, studia

  podyplomowe itp.);

 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie kandydata, że posiada

pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

- oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku – (oświadczenia w załączniku)

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną – (załącznik do ogłoszenia), opatrzony własnoręcznym podpisem.

VIII. Dodatkowe informacje:

 • kserokopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone przez kandydata

za zgodność z oryginałem;

IX. Przebieg postępowania w sprawie naboru:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Biały Dunajec lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 312, 34-425 Biały Dunajec z dopiskiem: Nabór na stanowisko urzędnicze inspektor/podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i zamówień publicznychw terminie do dnia 03 grudnia 2020r.

Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz te które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o kandydatach, którzy spełnili wymogi formalne oraz o wyniku naboru będzie

umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy Biały Dunajec, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1930./

Kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

 

INNE INFORMACJE

 KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) określane dalej jako „RODO” , uprzejmie informuję, iż:

 • Administratorem danych pozyskanych w wyniku odpowiedzi na powyżej zamieszczone ogłoszenie o naborze jest Wójt Gminy Biały Dunajec z siedzibą w Białym Dunajcu, ul. Jana Pawła II 312, 34-425 Biały Dunajec, tel. + 48 18-20 73 125, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest inspektor ochrony danych, z którym możną się skontaktować w następujący sposób:
  1) pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  2) listownie na wyżej podany adres administratora danych umieszczając dopisek „Do inspektora ochrony danych”.
 • Pani/Pana dane osobowe uzyskane w wyniku odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze – pozyskiwania funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych.
 • Podanie danych wskazanych w ogłoszeniu o naborze jest wymogiem ustawowym, a w pozostałym zakresie dobrowolnym, które zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO wymaga od Pani/Pana jednoznacznie wyrażonej zgody.
 • Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych wyniki ogłoszonego naboru są upublicznianie na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Biały Dunajec.
 • Dane osobowe pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe podane na potrzeby bieżącego naboru będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze tego naboru, a następnie niszczone.
 • Dane osobowe pozostałych osób niewybranych w procesie niniejszego naboru, którzy nie zostali ujęci w protokole, mogą być osobiście odebrane przez osoby zainteresowane u Sekretarza Gminy, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników naboru w BIP. Po tym czasie zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 • Jednocześnie uprzejmie informuję, że osobie fizycznej, która przekaże swoje dane osobowe w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie, przysługuje zgodnie z art. 15-20 RODO, prawo: dostępu do jej danych osobowych przez okres ich przetwarzania, żądania od administratora sprostowania, usunięcia, ograniczenia, czy przetwarzania dotyczących jej danych osobowych.
 • W dowolnym momencie może Pan/Pani wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych.
 • Zgodnie z art. 77 RODO osoba, której dane zostały pozyskane w wyniku odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie o naborze, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza RODO. 

Dodatkowych informacji udziela Pani Anna Wypychowska - Sekretarz Gminy,    tel. (018) 20 795 14 . e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biały Dunajec, 23.11.2020 r.                                                             

                                                                                                                   

 

 

 

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

 

WÓJT GMINY BIAŁY DUNAJEC OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY BIAŁY DUNAJEC 34-425 BIAŁY DUNAJEC, UL. JANA PAWŁA II 312

 

Stanowisko:inspektor/podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych 

 

I. Nazwa i adres jednostki: 

Urząd Gminy Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 312, 34-425 Biały Dunajec 

 

II. Stanowisko pracy: 

stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych. 

 

III. Niezbędne wymagania od kandydatów: 

 • obywatelstwo polskie,
 • korzystanie z pełni praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe 
 • nieposzlakowana opinia.
 • wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym – preferowane kierunki
  związane zamówieniami publicznymi 
 • co najmniej 1roczne doświadczenie zawodowe w tym również  zdobyte w organizacjach np.  pozarządowych, 
 • znajomość przepisów prawa niezbędnych do podjęcia pracy na stanowisku: ustawa o samorządzie gminnym, ustawa Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa Prawozamówień publicznych, 

- znajomość zagadnień z zakresu tworzenia projektów przygotowywania wniosków o dofinansowanie wdrażania projektów, zarządzania projektem, rozliczania i sprawozdawczości projektów poparte doświadczeniem kandydata, 

- znajomość zasad funkcjonowania funduszy strukturalnych oraz krajowych funduszy pomocowych, 

- podstawowa wiedza na temat programów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, 

 

Czytaj więcej: WÓJT  GMINY  BIAŁY  DUNAJEC...

 

Zakończenie postępowania rekrutacyjnego, w załącznikach znajduje się informacja o wynikach naboru.

 

Wpłynęła jedna oferta  spełniająca wymogi formalne.

 

WÓJT GMINY BIAŁY DUNAJEC OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY BIAŁY DUNAJEC 34-425 BIAŁY DUNAJEC, UL. JANA PAWŁA II 312 Stanowisko:inspektor/podinspektor ds. geodezji i gospodarki gruntami

 

WÓJT  GMINY  BIAŁY  DUNAJEC OGŁASZA  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY BIAŁY DUNAJEC 34-425 BIAŁY DUNAJEC, UL. JANA PAWŁA II 312 

 

Stanowisko:inspektor/podinspektor ds. geodezji i gospodarki gruntami 

I. Nazwa i adres jednostki: 

Urząd Gminy Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 312, 34-425 Biały Dunajec 

 

II. Stanowisko pracy: 

stanowisko urzędnicze - inspektor/podinspektor ds. geodezji i gospodarki gruntami 

 

III. Niezbędne wymagania od kandydatów: 

 • obywatelstwo polskie,
 • korzystanie z pełni praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

   publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe 

 • nieposzlakowana opinia.
 • wykształcenie wyższe geodezyjne pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku geodezyjnym;
 • co najmniej 1 roczny staż pracy polegający na wykonywaniu pracy na stanowisku geodety
  w administracji publicznej lub wykonywaniu działalności w branży geodezyjnej; 
 • znajomość przepisów prawa niezbędnych do podjęcia pracy na stanowisku: ustawa

  o samorządzie gminnym, ustawa Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawa o gospodarce nieruchomościami, ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawa o scalaniu i wymianie gruntów 

 

Czytaj więcej: WÓJT GMINY BIAŁY DUNAJEC...

spisl 

pz


ochrona1

 

 

 

senior

 

kar 

SES1

MPOZ

 

mikro

 

METEO

logom

banerbiznes

2519

Porady Prawne

pomoc

Do Wynajęcia - Oferta

Wywóz Odpadów

Harmonogram

green2

ibuk

sowa

Gminy Partnerskie

 

 

Gmina Sianów

sianow

 

Gmina Chrzypsko Wielkie

chrzypsko