URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
  URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZAD GMINY BIAŁY DUNAJEC
  • Zarządzenie Nr_85_2019 Wójta Gminy Biały Dunajec z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia...

  • ARENELLA - Firma poszukuje gruntów do dzierżawy pod farmy fotowoltaiczne.

    ARENELLA - Firma poszukuje gruntów do dzierżawy pod farmy fotowoltaiczne.

  • EtnoFest w Gliczarowie Górnym, 11 sierpnia 2019 roku

    EtnoFest w Gliczarowie Górnym, 11 sierpnia 2019 roku

 

Dofinansowanie Kosztów Kształcenia Młodocianych Pracowników.

 

Wójt Gminy Biały Dunajec informuje, że dnia 15 listopada 2014 roku weszły w życie nowelizacje Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis i określa wzór formularza informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis oraz Rozporządzenia z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie i zawiera wzory zaświadczeń o pomocy de minimis.

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy, złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzeni.

 

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć kopie potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracodawcę:

 

- dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji pedagogicznych oraz kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianego pracownika przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy,

- dokumentu potwierdzającego zatrudnienie na umowę o pracę osoby prowadzącej przygotowanie zawodowe młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy,

- umowy o prace z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

- świadectwa pracy młodocianego pracownika,

- dokumentu potwierdzającego zdanie egzaminu z przygotowania zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym,

- oświadczenia o wielkości otrzymanej pomocy de minimis w roku w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w wyżej wymienionym okresie,

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

 

Wnioski o dofinansowanie należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Biały Dunajec,
ul. Jana Pawła II 312, parter.

 

Wszelkie informacje można uzyskać po nr tel. 18 207 95 21 lub w pokoju nr 1 Urzędu Gminy Biały Dunajec.

Prosimy wszystkich pracodawców o informowanie, o zawarciu umowy z młodocianymi pracownikami Wójta Gminy Biały Dunajec, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kosztów kształcenia.

Poniżej zamieszczono formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

 

 


SES1

mikro

 

METEO

logom

banerbiznes

2519

Porady Prawne

pomoc

Do Wynajęcia - Oferta

Wywóz Odpadów

Harmonogram

green2

ibuk

sowa

Gminy Partnerskie

 Gmina Sianów

sianow

 

Gmina Chrzypsko Wielkie

chrzypsko