Dofinansowanie Kosztów Kształcenia Młodocianych Pracowników

 

Wójt Gminy Biały Dunajec informuje, że na podstawie art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, pracodawcy mogą uzyskać od gminy, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika w celu przygotowania zawodowego.

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy, złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia.

 

W związku z faktem, iż od dnia 1 lipca 2014 r. pomoc de minimis udzielana jest zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r., Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) podjął prace nad nowelizacją rozporządzeń krajowych, tj.: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 53, poz. 354, z późn. zm.). Jednak w związku z licznymi uwagami zgłoszonymi w trakcie uzgodnień międzyresortowych, nie udało się zakończyć prac legislacyjnych w terminie umożliwiającym odpowiednio wczesne wejście w życie nowelizacji w/w rozporządzeń.

 

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć kopie potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracodawcę:

 

- dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji pedagogicznych oraz kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianego pracownika przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy,

- dokumentu potwierdzającego zatrudnienie na umowę o pracę osoby prowadzącej przygotowanie zawodowe młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy,

- umowy o prace z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

- świadectwa pracy młodocianego pracownika,

- dokumentu potwierdzającego zdanie egzaminu z przygotowania zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym,

- umowę o pracę i świadectwa pracy wydane przez poprzedniego pracodawcę (dołączyć w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki),

- wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w wyżej wymienionym okresie,

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

- oświadczenie o powiązanych jednostkach gospodarczych,

- oświadczenie o kumulacji pomocy przy połączeniach, przejęciach i podziałach przedsiębiorstw,

- aktualny wydruk z CEIDG lub wpis do KRS w zależności od formy prowadzonej przez pracodawcę działalności.

 

Wnioski o dofinansowanie należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 312, parter.

 

Wszelkie informacje można uzyskać po nr tel. 18 207 95 21 lub w pokoju nr 1 Urzędu Gminy Biały Dunajec.

 

Prosimy wszystkich pracodawców o informowanie, o zawarciu umowy z młodocianymi pracownikami Wójta Gminy Biały Dunajec, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kosztów kształcenia.

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – art. 70b (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 232).
  3. Rozporządzenie MENiS z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktyki nauki zawodu, § 10 ust. 4 i 5 (Dz.U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626).
  4. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).
  5. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, art. 37 ust. 1, 2a, 7, art. 39 (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).
  6. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).
  7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.)