URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
  URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZAD GMINY BIAŁY DUNAJEC
  • Zarządzenie Nr_85_2019 Wójta Gminy Biały Dunajec z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia...

  • ARENELLA - Firma poszukuje gruntów do dzierżawy pod farmy fotowoltaiczne.

    ARENELLA - Firma poszukuje gruntów do dzierżawy pod farmy fotowoltaiczne.

  • EtnoFest w Gliczarowie Górnym, 11 sierpnia 2019 roku

    EtnoFest w Gliczarowie Górnym, 11 sierpnia 2019 roku

 

Wykaz miejsc zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Biały Dunajec zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

[art. 3 ust.2 pkt. 9 lit. b)  ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach  tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1399 ze zm.].

Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK):

IB Sp. z o.o.
Zakład Utylizacji Odpadów
ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ

2. Wykaz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Wykaz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie Gminy Biały Dunajec.

 


[art. 3 ust.1 pkt 9) lit. d) i lit. e) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / tj. Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze zm./].

1.     Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) (34-400) Nowy Targ,  ul. Jana Pawła II 115, tel. 18 44 88 591 prowadzony przez:


       IB Spółka z o.o., ul.  Miłośników Podhala 1, 34-425 Biały Dunajec, NIP 736-10-02-478, REGON 490513228.

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Nowym Targu, przy ulicy Jana Pawła II 115 są odbierane dostarczone własnym transportem przez Właściciela nieruchomości zamieszkałych: selektywnie zbierane powstające w gospodarstwach domowych: chemikalia w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd., zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w tym wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki, inny sprzęt będący na wyposażeniu gospodarstw domowych, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, tekstylia w tym ubrania oraz powstające w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach.

PSZOK przyjmuje z nieruchomości zamieszkałych dostarczone własnym transportem przez Właściciela nieruchomości zebrane selektywnie odpady komunalne, których przekazanie operatorowi przez właściciela w terminach określonych harmonogramem było niemożliwe. Selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych, przyjmowane są  nieodpłatnie.

Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 14:00.


SES1

mikro

 

METEO

logom

banerbiznes

2519

Porady Prawne

pomoc

Do Wynajęcia - Oferta

Wywóz Odpadów

Harmonogram

green2

ibuk

sowa

Gminy Partnerskie

 Gmina Sianów

sianow

 

Gmina Chrzypsko Wielkie

chrzypsko